محاسباتی

این سرویس با گرفتن مقدار سه متغیر Y ،X وZ یک نمودار سه‌بعدی برای شما رسم می‌کند. گفتنیست این سه مقدار در قالب سه لیست به سرویس وارد می‌شوند. یکی دیگر از کارایی‌های این سرویس رسم نمودار سینوسی در سه‌‌بعد می‌باشد.

کاربرد نمودار سه‌بعدی

  • آموزشی
  • سایت‌های مرجع ریاضی
  • ارائه‌ی نتیجه‌ی محاسبات
Api Talk


وب‌سرویس , نمودار سه‌بعدی , Graph 3D , Api

ارسال درخواست

با کامل کردن فرم زیر میتوانید ای پی آی مورد نظر را درخواست کنید