محاسباتی

انجام معادلات اصلی و پایه ی کتابخانه ی numpy

کتابخانه ی نامپای کتاب خانه ی محبوب پایتون در زمینه های هوش مصنوعی , داده کاوی و یادگیری عمیق است که وب سرویس طراحی شده برای آن مناسب برای استفاده در انواع زبان های برنامه نویسی

 

پایانه های وب سرویس :

  • گرفتن میانگین لیست اعداد (در حجم بالا)
  • گرفتن عدد میانه ی لیست اعداد
  • گرفتن Percentiles (در آمار از درصد استفاده می شود تا عددی به شما داده شود که مقداری را نشان می دهد که درصد معینی از مقادیر کمتر از است. مثال: بیایید بگوییم ما آرایه ای از سنین کلیه افرادی را داریم که در خیابان زندگی می کنند. سنین = [۵،۳۱،۴۳،۴۸،۵۰،۴۱،۷،۱۱،۱۵،۳۹،۸۰،۸۲،۳۲،۲،۸،۶،۲۵،۳۶،۲۷،۶۱،۳۱]و Percentiles=75 چیست؟ پاسخ ۴۳ است ، به این معنی که ۷۵٪ از افراد ۴۳ ساله یا جوان تر هستند.)
  • گرفتن توزیع داده های گاوسی(می توان آرایه ای را ایجاد کرد که در آن مقادیر در حدود یک مقدار معین متمرکز شوند. در تئوری احتمال ، این نوع توزیع داده ها به عنوان توزیع داده عادی یا توزیع داده های گاوس شناخته می شوند ، پس از ریاضی دان کارل فردریش گاوس که فرمول این توزیع داده را ارائه داده است.)
  • گرفتن داده های رندمی بین دو عدد با تعداد مشخص
  • گرفتن انحراف استاندارد (انحراف استاندارد عددی است که چگونگی گسترش مقادیر را توصیف می کند. انحراف استاندارد پایین به این معنی است که بیشتر اعداد نزدیک به میانگین (میانگین) ارزش هستند. انحراف استاندارد بالا به این معنی است که مقادیر در طیف گسترده تری پخش می شوند)
  • گرفتن واریانس اعداد (واریانس عدد دیگری است که نشان می دهد میزان مقادیر پخش شده چقدر است. در حقیقت ، اگر ریشه مربع واریانس را بگیرید ، انحراف استاندارد را دریافت می کنید! یا روش دیگر ، اگر انحراف استاندارد را به خودی خود ضرب کنید ، واریانس دریافت می کنید!)
ApiTalk


numpy,python,پایتون,نامپای,محاسبات ریاضی,واریانس,پراکندگی استاندارد

ارسال درخواست

با کامل کردن فرم زیر میتوانید ای پی آی مورد نظر را درخواست کنید